Favorite Comment

닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 (2022)

닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 (2022) - 판타지 영화 126 의사록. Doctor Strange 2, Доктор Стрэндж 2, Doctor Strange v multivesmíre šialenstva, Doctor Strange 2: El multiverso de la locura, Doktor Strange 2, মহাবিশ্বের পাগলামিতে অদ্ভুত চিকিৎসক, จอมเวทย์มหากาฬ ในมัลติเวิร์สมหาภัย, Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios, Doktors Streindžs neprāta multivisumā, Doctor Strange in the Multitude of Madness 3D, 닥터 스트레인지 2, 奇異博士2: 失控多元宇宙, Ο Δόκτωρ Στρέιντζ στο πολυσύμπαν της τρέλας, Doktor Streync 2: Multikainatın Dəliliklərində, Doctor Strange 2 - The Multiverse of Madness, 奇异博士2:疯狂多元宇宙, 奇異博士2:失控多重宇宙, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Doctor Strange: Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn, Բժիշկ Սթրենջը Խելագարության Բազմաշխարհում, Stellar Vortex, დოქტორი სტრეინჯი სიგიჟის მრავალსამყაროში, დოქტორი სტრეინჯი სიგიჟის მულტივერსში, 마블 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스, 닥터 스트레인지 대혼돈의 멀티버스, Doctor Strange în Multiversul Nebuniei, Doctor Strange 2 - Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 아메리카는 어느 날 멀티버스 사이를 오갈 수 있는 힘에 눈을 뜨지만 완전히 제어하지 못한다. 정체불명의 악마가 아메리카를 죽이려 하자 다른 우주의 스트레인지가 이를 막아보지만 결국 살해당한다. 우여곡절 끝에 우리가 알고 있는 우주로 넘어온 아메리카는 어벤져스 멤버인 닥터 스트레인지의 도움과 보호를 받는다. 닥터 스트레인지는 웨스트뷰 사건 이후 잠적한 완다에게 도움을 청하지만 곧바로 그녀가 사건의 진정한 흑막, 스칼렛 위치임이 드러난다. 스칼렛 위치는 자신의 원하는 멀티버스로 가기 위해 아메리카의 힘을 흡수하려 한다. 닥터 스트레인지와 아메리카는 압도적인 힘을 지닌 스칼렛 위치를 피해 또 한번 다른 멀티버스로 도망치지만 그의 끈질긴 추격을 받는다. , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming