Zhang Zhijian

Zhang Zhijian

전기

알려진 대상: Acting

생일: 1955-10-05

출생지: Nanjing, Jiangsu, China

또한 ~으로 알려진: