Iain Stirling

Iain Stirling

Tiểu sử

Scottish comedian, writer, and TV personality.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1988-01-27

Nơi Sinh: Edinburgh, Scotland, UK

Còn được Biết đến Như: