David S. Goyer

David S. Goyer

Tiểu sử

David Samuel Goyer (born December 22, 1965) is an American screenwriter, film director and comic book writer.

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1965-12-22

Nơi Sinh: Ann Arbor, Michigan, USA

Còn được Biết đến Như: