Doc Watson

Doc Watson

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1923-03-03

Nơi Sinh: Deep Gap, North Carolina, USA

Còn được Biết đến Như: